Auto2use - Voorwaarden en reglementenHet lidmaatschap van Auto2use maakt het mogelijk om 24 uur per dag en 7 dagen per week voor een korte termijn een auto te huren.

Wat Auto2use uniek maakt in de autoverhuurbranche is dat u bij ons de auto kunt huren via de smartphone. Hierdoor is het traditionele autoverhuurloket komen te vervallen en wordt de gehele verhuur digitaal afgehandeld. Dit bespaart ons huisvestings- en personeelskosten en kunnen wij u tegen een voordelig tarief een huurauto bieden.

Wij hebben hieronder de algemene voorwaarden en reglementen opgesteld, wij vragen u deze goed door te nemen en te respecteren.

Wanneer u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden bent u gebonden om tijdens de autohuur zich te houden aan deze algemene voorwaarden.

Wij houden het recht om de algemene voorwaarden en reglementen en/of tarieven op elk moment te veranderen, wij zullen deze duidelijk aangeven op onze website. De algemene voorwaarden waar u voorafgaand de huur akkoord mee bent gegaan zijn vanaf dat moment van toepassing.

Wanneer u een boeking maakt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die gelden op het moment van uw boeking.

Op onze website www.auto2use.nl staan de algemene voorwaarden, reglementen, vragen en antwoorden duidelijk en voor iedereen toegankelijk.

Auto2use is een onderdeel van Auto2000 gevestigd te Harlingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@auto2use.nl of via 085 0656142

1. Auto2use lidmaatschap, verplichtingen huurder en het inschrijfformulier


a. Vul het inschrijfformulier op onze website volledig en naar alle waarheid in.

b. De minimumleeftijd is 24 jaar en u dient minstens één jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en deze gedurende het lidmaatschap te behouden.

c. U mag geen ernstige aantekeningen op het rijbewijs hebben en u mag niet meer dan twee ongevallen in de afgelopen drie jaar hebben gehad.

d. U wordt verplicht bij aanvang van elke huur te bevestigen dat u een geldig rijbewijs heeft waarmee u een voertuig mag besturen en het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw rijbewijs nog geldig is en blijft voldoen aan de voorwaarden.

e. Onder de verzochte gegevens wordt de verstrekking verstaan van correcte gegevens van naam/adres/woonplaats en geldig Nederlands rijbewijs.

f. Voor de registratie en reserveringen hebben wij uw e-mailadres en telefoonnummer nodig.

g. U dient er te allen tijde voor te zorgen dat u aan onze minimale verhuurkwalificaties voldoet. U dient ons op de hoogte houden van elke verandering van contact en betalingsgegevens.

h. Zodra wij uw gegevens hebben geverifieerd en goedgekeurd wordt uw lidmaatschap bij Auto2Use geactiveerd. Wij behouden het recht uw aanvraag voor het lidmaatschap niet te aanvaarden op wat voor grond dan ook.

i. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

j. Uw account is is na goedkeuring van uw lidmaatschap actief en via uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u nu via Auto2use.nl een auto huren, dit account is alleen door u als lid te gebruiken en u bent verantwoordelijk voor het geval dat een ander gebruik maakt van uw account.

k. Bij verlies van uw toegangsgegevens dient u onmiddellijk contact met Auto2use op te nemen.

l. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle door het verlies van het toegangsmiddel veroorzaakte schade met name wanneer daardoor een diefstal, beschadiging of misbruik van het voertuig is mogelijk gemaakt.

m. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de facturen. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden en vertrouwelijk bewaard.

2. Schade en eigen risico


a. Bij schade categorie A* of vandalisme rekenen wij een eigen risico van maximaal €500,00 voor onze voertuigen. Als de schade aan het voertuig minder is dan het eigen risico, dan betaalt u alleen dat bedrag en eventuele administratieve- en/of bergingskosten.

b. Bij schade categorie B** rekenen wij maximaal €600,00 eigen risico, als het schadebedrag hoger is dan het eigen risico dan zal dat bedrag daarboven worden gedekt door Auto2use.

c. Bij opzet van schade behouden wij het recht om de volledige waarde of herstelkosten te claimen.

d. Als het voertuig tijdens de huurperiode wordt gestolen, dan betaalt u het volledige eigen risico (categorie B**). Wanneer het voertuig is gestolen door "grove" nalatigheid behouden wij het recht om de volledige waarde of herstelkosten te claimen.

3. Een reservering maken


a. U kunt een voertuig reserveren via onze website www.auto2use.nl

b. Het is alleen mogelijk om een voertuig voor minimaal één dag te reserveren.

c. Wanneer u het gereserveerde voertuig niet huurt dan brengen wij 50% van de gereserveerde autohuur periode in rekening.

d. U ontvangt een bevestiging van uw reservering per e-mail.

4. Kosten voor het gebruik van het voertuig


a. De totale huurprijs (huurperiode en het afgelegde aantal kilometers) is inclusief verzekering, Btw, administratiekosten, brandstof en pechhulp.

b. De totale huurprijs (huurperiode en prijs per kilometer) staat duidelijk aangegeven tijdens de boeking.

c. Over elke huurtransactie worden kilometers in rekening gebracht tegen een overeengekomen tarief (afhankelijk van het geboekte voertuig), dit is inclusief brandstof.

d. De factuur zal na het einde van de huur worden opgemaakt met daarin de huurkosten (huurperiode en het afgelegde aantal kilometers). U dient de factuur binnen 48 uur te voldoen.

5. Tanken


a. Bij het gebruik van het voertuig van Auto2use zit de brandstof inbegrepen. Zodra u van plan bent te gaan tanken haalt u de tankpas uit de plug in het dashboardkastje en de bijbehorende pincode staat onder "actieve huurauto" op www.auto2use.nl (u dient ingelogd te zijn)
b. Tijdens de huurperiode bent u verantwoordelijk voor deze tankpas.
c. Na gebruik van de tankpas dient u deze weer terug te plaatsen in de plug in het handschoenenkastje.

6. De extra kosten waar u als huurder verantwoordelijk voor bent


a. Wanneer u het voertuig te laat inlevert (hiermee wordt bedoeld wanneer u de auto bezet houdt voor de volgende reservering) is het mogelijk dat wij u een ‘te laat’ toeslag in rekening brengen bovenop de huurkosten.

b. Er zullen ook extra kosten berekend worden in de volgende gevallen:

1 Wanneer u de auto in een slechte staat (niet schoon) inlevert, in de auto heeft gerookt of huisdieren heeft toegelaten in de auto.

2 Wanneer u de contactsleutel, autopapieren of de tankpas bent verloren.

3 Wanneer u de auto inlevert met ****onvoldoende brandstof in de tank.

4 Wanneer u de lichten heeft laten branden of u bent vergeten de auto op slot te doen.

5 Wanneer u de auto niet op de aangewezen parkeerplaats parkeert en ons niet inlicht, dan betaalt u een extra vergoeding plus eventuele parkeerkosten en kosten indien de auto weggesleept moet worden.

6. Wanneer de tankpas is misbruikt of is beschadigd.

7. Uitlenen en/of iemand anders dan de aangegeven bestuurder laten rijden.

c. Indien wij eventuele schadegevallen, snelheidsboetes, parkeerboetes of andere boetes die betrekking hebben op het voertuig dat u heeft gehuurd moeten verwerken, zal u verantwoordelijk zijn voor het betalen van de boetes, inclusief bijbehorende administratiekosten.

d. De hoogte van deze kosten vind u onder algemene voorwaarden rubriek 18.

7. Eerder retour dan geboekte huurperiode/annulering


a. Wanneer het voertuig eerder dan de in de boeking aangegeven einddatum wordt geretourneerd, dan betaalt u het volledige huurbedrag, mits er een speciale reden voor is, dit is altijd bespreekbaar.

8. Onze verplichtingen aan u als huurder


a. Het gehuurde voertuig staat vanaf het moment dat de huurperiode ingaat op de aangewezen parkeerplaats.

b. Wanneer de voorgaande huurder het voertuig niet op tijd heeft ingeleverd, zullen we snel een alternatieve oplossing aanbieden.

c. Wij zullen ervoor zorgen dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de auto in een goede algemene staat verkeert.

d. Als een voertuig niet op de afgesproken locatie staat of u komt tijdens de huurperiode met het voertuig met pech te staan, laat ons dat dan onmiddellijk telefonisch weten en wij zorgen voor een alternatieve oplossing.

9. Facturatie en betalingen


a. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten die betrekking hebben op de reservering en het gebruik van een voertuig.

b. Direct na de huurperiode maken wij de factuur op met daarin de huurperiode, het afgelegde aantal kilometers. Deze factuur wordt per e-mail naar u verzonden, wij vragen u deze factuur binnen 48 uur te voldoen via de bijgevoegde betaallink. De eventuele extra gemaakte kosten bij het niet naleven van de regels worden pas bij ontdekking gefactureerd.

c. Als wij problemen ervaren met uw betalingen behouden wij het recht om uw lidmaatschap van Auto2use op te schorten en/of te beëindigen.

d. Indien een betaling van het verschuldigde bedrag niet slaagt of uitblijft, dan is wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum. Alsdan is Auto 2000 terstond tot incasso gerechtigd. Alle in dit verband te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van u als huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente van verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 125,-.

e. Bij langere huurperiodes (vanaf 3 dagen) kunnen wij tussentijds de huur opmaken en vragen wij u deze te voldoen.

10. Verzekering tijdens gebruik Auto2use


a. Als u voldoet aan de voorwaarden van verhuur, heeft u de standaard schade- en diefstaldekking in de huur.

b. Er geldt een blijvend eigen risico van €500,00 bij schade categorie A* en €600,00 bij schade categorie B** per gebeurtenis.

c. Als u alle regels van Auto2use lidmaatschap heeft gevolgd hoeft u alleen het eigen risico te betalen als er sprake is van schade, verlies of diefstal van het voertuig. Wanneer de schade lager is dan het bedrag van het eigen risico, betaald u alleen het bedrag van de reparatie. Als we de kosten van de reparatie niet kunnen beoordelen op het moment van kennisgeving, factureren wij u het volledige eigen risico en betalen het verschil terug nadat de reparaties zijn voltooid.

d. Als u niet voldoet aan de voorwaarden van verhuur, of indien het verlies, beschadiging of diefstal door opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt, zult u het voordeel van een verzekering/dekking bij Auto2use verliezen.

e. Het is belangrijk dat u ons via e-mail of telefoon op de hoogte stelt van elke verandering m.b.t. uw rijbewijs, omdat dit kan betekenen dat u niet meer verzekerd bent.

11. Beëindiging en stopzetten van uw lidmaatschap


a. Uw lidmaatschap is voor het leven, tenzij u heeft aangegeven deze wenst te beëindigen.

b. U mag uw lidmaatschap te allen tijde opzeggen, via e-mail of telefonisch.

c. Wij kunnen uw lidmaatschap stopzetten in het geval u heeft verzuimd uw rekening te betalen.

d. Wij kunnen uw lidmaatschap ook opschorten indien uw rijbewijs niet (meer) voldoet aan onze voorwaarden/eisen om onze voertuigen te gebruiken.

e. We kunnen er ook voor kiezen om uw lidmaatschap te beëindigen of op te schorten op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook, als we het gevoel hebben dat u misbruik heeft gemaakt van de diensten of het niet volgen van de onze regels.

f. Wanneer uw lidmaatschap van Auto2use is opgeschort of opgezegd bent u niet meer bevoegd om de auto te huren/gebruiken.

12. Aansprakelijkheid en boetes


a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huur periode aan de auto met toebehoren mocht worden toegebrachte daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de cascoverzekering gedekt is.
b. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
c. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

13. Uw informatie – Privacy gegevens


a. Wanneer u in de aanvraag de gegevens heeft ingevuld, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens controleren of u de juiste persoon bent en lid kunt worden van Auto2use.

b. We zullen ook uw gegevens op uw rijbewijs gebruiken om te verifiëren bij instanties of u een voertuig mag besturen. Daarmee geeft u ook toestemming dat de instanties dit aan ons kenbaar maken, zodat wij uw lidmaatschap al dan niet kunnen bevestigen.

c. We zullen ook uw gegevens aan de betreffende instanties doorsturen inzake het verleggen van de verkeersboetes.

d. We kunnen steekproefcontroles uitvoeren om zeker te zijn dat uw rijbewijs nog steeds geldig is en voldoet aan onze lidmaatschapseisen.

e. Om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van alle ontwikkelingen zullen wij u regelmatig updates en nieuwe aanbiedingen per e-mail versturen. U krijgt daarbij de mogelijkheid om u hiervoor af te melden, zodat u geen informatie meer zult ontvangen.

f. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, machtigt u ons om alle huurkosten en alle extra kosten innen volgens de verklaring die we voorafgaand aan de betaling zullen verstrekken.

g. We volgen de locatie van de auto voor het Auto2use huurplatform. U bevestigt hiermee dat wij deze gegevens kunnen behouden voor dergelijke redenen.

h. We zullen uw bankgegevens alleen aan onze betalingspartners doorgeven.

i. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens ligt bij Auto 2000 te Harlingen op het geregistreerde adres: Grachtswalplein 2, 8861 SH te Harlingen.

j. U gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens mogen verwerken.

k. U gaat ermee akkoord dat wij de informatie als onderdeel van onze administratie blijven beheren en u de diensten kunnen blijven aanbieden.

» Lees hier hoe wij omgaan met uw gegevens

14. Geschillenbeslechting


a. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Als we het geschil niet onderling kunnen oplossen, dan is het Nederlands recht van toepassing op deze overeenkomst en gaat u ermee akkoord dat de rechtbanken van Nederland de meest geschikte en handige rechter inzet om het geschil te beslechten. Dit zijn zaken waar u zich van bewust dient te zijn wanneer u het voertuig gebruikt.

b. Alle geschillen dienen binnen 10 dagen na het beëindigen van de huur per e-mail te worden gestuurd naar info@auto2use.nl.

15. Voordat u het voertuig gaat gebruiken


a. U dient het voertuig te controleren op eventuele schade en ervoor te zorgen dat u deze schade aangeeft in de app op de website of telefonisch. Zo bent u gevrijwaard voor de schade die is ontstaan buiten uw huurperiode.

b. U dient de documenten en andere zaken (o.a. contactsleutel, tankpas, administratiemap etc.) op aanwezigheid in het voertuig te controleren. Indien de hiervoor genoemde zaken niet aanwezig of onbruikbaar zijn dan vernemen wij dat van u voordat u het voertuig in gebruik neemt.

c. U bent verplicht om te controleren of uw rijbewijs nog steeds geldig is aan het begin van elke huurperiode.

16. Voorwaarden bij gebruik van het voertuig


a. Op correcte wijze de auto te besturen.

b. De contactsleutel dient uit het voertuig gehaald te worden en de auto dient afgesloten te worden wanneer u tijdens de huurperiode het voertuig verlaat.

c. U bent verantwoordelijk voor het voertuig, de tankpas, de vermelde toebehoren en alles wat er gebeurt met het voertuig vanaf het moment dat u het voertuig opent totdat uw huur is voltooid en u de auto heeft vergrendeld.

d. U bent verantwoordelijk voor alle soorten boetes, wielklemmen en eventuele andere kosten die worden gemaakt tijdens het gebruik van het voertuig.

e. U mag niet roken of andere inzittenden toestaan te roken in de auto.

f. Huisdieren zijn te allen tijde niet toegestaan in het voertuig.

g. Wees ervan bewust dat een ander lid het voertuig na u wil gebruiken, dus houdt het voertuig schoon en netjes.

h. U bent verantwoordelijk voor de schade die wordt toegebracht aan het voertuig en u dient ons onmiddellijk te laten weten als er iets is voorgevallen.

i. Als het voertuig stil komt te staan of als er anderszins een storing optreedt, dan dient u ons hierover onmiddellijk te informeren.

j. Wanneer u bij een ongeval betrokken bent, dient u dit onmiddellijk te melden bij de politie en bij Auto2use, tevens dient u dit op het schadeformulier (administratiemap***) aan te geven.

k. Als het voertuig is gestolen, dient u dit onmiddellijk te melden bij de politie en bij Auto2use,

l. U bent geheel verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het raken van hangende objecten door het verkeerd inschatten van de hoogte van het voertuig. (bovenhoofdse schade). Deze verantwoordelijkheid valt onder geen enkele verzekeringsdekking.

17. Terugbrengen van het voertuig


a. U dient het voertuig te retourneren aan het einde van de huurperiode.

b. Huurkosten zullen blijven doorlopen, totdat het voertuig wordt teruggebracht op de aangegeven parkeerplaats en de huur is beëindigd.

c. U dient het voertuig te retourneren in dezelfde staat waarin u het heeft ontvangen met normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik.

d. Controleer de auto aan het eind van de verhuur periode en bij schade bent u verplicht deze telefonisch aan ons te melden.

e. Het voertuig dient te worden geparkeerd in een van de Auto2use parkeervakken en of op dezelfde locatie waar u de auto heeft opgehaald, mits anders is afgesproken met Auto2use.

f. Als u niet kunt parkeren op de aangewezen parkeerplaats, laat ons dan onmiddellijk weten waar u het voertuig geparkeerd heeft.

g. De administratiemap*** in de kofferruimte achterlaten.

h. Het voertuig dient met voldoende brandstof achtergelaten te worden.

i. Schakel de verlichting uit van het voertuig na iedere rit.

j. De contactsleutel en tankpas dienen in het handschoenenkastje in de daartoe behorende contacten geplugd te worden.

k. Aan het einde van de huurperiode dient u het knopje huur beëindigen op www.auto2use (actieve huurauto) in te drukken om te voorkomen dat extra kosten in rekening worden gebracht.

18. Verantwoordelijkheden voor u als lid


a. U bent verantwoordelijk voor het voertuig op het moment dat u het opent tot het moment dat u de huurperiode afsluit in www.auto2use.nl

b. U mag het voertuig alleen in Nederland gebruiken!

c. U mag alleen gebruik maken van het voertuig om passagiers te vervoeren die de passagierscapaciteit niet overschrijden.

d. Bij de bedrijfsauto mag u de laadruimte alleen gebruiken lading te vervoeren, geen passagiers!

e. Bij de bedrijfsauto mag u de laadcapaciteit (volgens kentekenregister) niet overschrijden.

f. U draagt zorg voor de aanwezige tankpas en de bijbehorende pincode, dat deze niet misbruikt wordt en alleen wordt gebruikt om het gehuurde voertuig te tanken

g. Het gebruik van het voertuig in de volgende voorwaarden is niet toegestaan:

1. Uitlenen/verhuren aan derden;

2. Een ander persoon laten rijden in de door u gehuurde auto;

3. Voor het vervoeren van giftige of gevaarlijke brandbare stoffen met een aanhangwagen of stoffen die het voertuig kunnen beschadigen.

h. Als u niet voldoet aan deze bepalingen en voorwaarden zult u de voordelen van de lidmaatschap verliezen. U dient tijdens uw lidmaatschap aan al deze eisen te voldoen en ons op de hoogte te stellen van veranderingen.

19. Extra kosten bij verlies, misbruik of omstandigheden


a. **** Onvoldoende brandstof in de tank €10,00.
b. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum.

c. Auto erg vervuild en/of vies (huisdier/roken/etc.) €100,00.

d. Boetes/overtredingen €20,00 (excl. boetebedrag).

e. Schadeafhandeling €25,00.

f. Misbruik tankpas: verschuldigd bedrag + 100%.

g. Verlies tankpas €50,00.

h. Verlies contactsleutel: kostprijs + €100,00.

i. Niet op de juiste afgesproken parkeerplaats terug gezet: €25,00.

j. Verlichting laten branden na afsluiten auto €25,00.

k. Iemand anders het voertuig laten besturen €100,00.

l. Deze vermelde bedragen komen over de eventuele schades en boetes heen en zijn exclusief 21% BTW.

m. Te laat terug uurprijs x3 (alleen wanneer u de auto te laat terugbrengt in de periode dat er een reservering/nieuwe huurder is). Wanneer dat niet het geval is rekenen wij geen boete maar loopt de huur gewoon door totdat u de huur beëindigd.

n. Met de auto naar het buitenland €100,00.

* Schade categorie A: lichte, rijdbare schade.

** Schade categorie B: niet rijdbaar, economisch total loss, diefstal. Bij een schade categorie B wordt de hoogte van het schadebedrag vastgesteld door een erkende schadetaxateur.

*** Administratiemap: bevindt zich in de kofferbakruimte.

**** Onvoldoende brandstof: wanneer het oranje lampje van de brandstofmeter op het dashboard brandt.

Problemen met openen/sluiten of afsluiten huurperiode of bij technische problemen bv. telefoon kwijt of netwerk storing neem dan contact op met Auto2use.
Telefoon 085 0656142